Dlaczego Związek Zawodowy „KONTRA-2000” ?

 

Związek zawodowy „KONTRA-2000” powstał w listopadzie 1998 roku w wyniku niezadowolenia związkowców z działań władz naczelnej „Katowickiej Kontry”. Upolitycznienie organizacji związkowej zostało ujawnione podczas obrad Komisji Krajowej „Kontry” w dn. 21 listopada 1998 roku w Warszawie i nie zostało zaakceptowane przez przedstawicieli Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego w Stalowej Woli. Zaraz po przyjeździe z Warszawy zwołano nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego Związku Zawodowego ‘Kontra” gdzie przewodniczący poinformował zebranych o sytuacji związku, oraz o zamiarach jego upolitycznienia przez władze naczelne „Kontry” . Przedstawiono propozycje utworzenia nowej „apolitycznej organizacji związkowej” pod nazwą Związek Zawodowy „KONTRA-2000”. Czynności rejestracyjnych dokonali: Augustyn Stachowicz, Zdzisław Walas, Jan Burzan, Krzysztof Kruk
i Wanda Jachym – Krajowy Zarząd Związku I Kadencji. Związek Zawodowy „KONTRA2000” zarejestrowano z dniem 1 lutego 1999 roku z siedzibą w Stalowej Woli. Związek Zawodowy „KONTRA-2000” jest organizacją apolityczną, niezależną od partii politycznych, organów samorządu terytorialnego i organów państwowych i zakładowych. Związek zawodowy „KONTRA-2000” utrzymuje się ze składek członkowskich darowizn i dotacji. Współpracujemy na bieżąco
z Państwową Inspekcją Pracy, Prokuraturą i Sądem Pracy. Sprawy konfliktowe ze stosunku pracy załatwiamy szybko i skutecznie.

Co to jest związek zawodowy ?

 

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków pracy.

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować lepsze warunki pracy, na przykład wyższe płace, lepsze traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Dołącz do Nas już dziś. Razem możemy więcej.

 

Pracownicy zrzeszeni 

w związku 

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:

 1. zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

 2. zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

 3. sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;

 5. ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności;

 6. przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;

 7. uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;

 8. ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej;

 9. reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.

10. kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków pracy

Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe;

 • rzadziej naruszane są prawa pracowników;

 • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;

 • pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,

 • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do Kontra 2000

 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,

 2. Działając w Kontra 2000 masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,

 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,

 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,

 5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

Dołącz do nas!