Fotorelacją ze szkolenia przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy z Kielc

Fotorelacja ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego FORUM Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego

Aktualności 

Porozumienie w sprawie zmian do regulaminu pracy

Zawarte w Sandomierzu w dniu 24.10.2022 pomiędzy Pilkington Polska Sp. Z o.o. a działającymi na terenie Spółki Organizacjami Związkowymi.

1 Strony zgodnie postanawiają wprowadzić zmiany w regulaminie pracy polegające na tym, iż zmianie ulegają zapisy §51, pkt. 4.5 i przyjmuje on następujące brzmienie

„ Pracownicy administracyjno-biurowi, kadra inżyniersko-techniczna oraz pracownicy zatrudnieni w magazynie, pracują w ramach podstawowego systemu czasu pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w pkt. 4.4 szczegółowo sprecyzowanymi zarządzeniami Dyrektora Personalnego w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Spółki. Jeżeli specyfika poszczególnych stanowisk pracy na to pozwala dopuszcza się stosowanie w przypadku takich pracowników ruchomego czasu pracy. Ruchomy czas pracy stosuję się wyłącznie w zakresie określonym w zarządzeniach Prezesa Zarządu wydanych w uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działającymi na terenie spółki. W przypadku ruchomego czasu pracy przepisy art.140 Kodeksu Pracy znajdują zastosowanie, przy czym godziny rozpoczynania pracy przez pracownika ustala się w przedziale czasu od g. 7:00 do 9:00 chyba, że w zarządzeniu ustalono inaczej, przy zachowaniu dziennej normy czasu pracy w wymiarze 8 godzin.”

2 Niniejsze porozumienie stanowi aneks do regulaminu pracy i zostaje wprowadzone na czas określony tj. do dnia 31.03.2023